Somethings We Did

Talk

  • " Nhà máy trong tương lai chỉ có hai nhân viên, là người đàn ông và con chó. Người đàn ông ở đó để cho con có ăn. Con chó ở đó để giữ người đàn ông không chạm tay vào máy móc"

    Warrent Bennis